Administrasjon

Svend Aage Petersen, daglig leder
Rolf Ove Wold, driftsleder
Gerd Eiesland, servicemedarbeider
Torhild Hornnes, servicemedarbeider

Selskapets styre

Styret for selskapet har ansvar for drifta i samsvar med lov og føresegner, selskapsavtalen og vedtak i representantskapet. Styret skal ha 5 medlemer med personlege varamedlemer, som vert valde av representantskapet for fire år om gongen, etter framlegg frå deltakarkommunane. Alle deltakarkommunar skal vere representert i styret.

Styremedlemmer:
Torgeir Hodne, leder
Kjell Øyvind Berg, nestleder
Liv Hilde Holm, medlem
Egil Mølland, medlem          

Representantskapet

Representantskapet er det øvste organet i selskapet, og deltakarane utøvar sitt mynde i selskapet gjennom dette. Representantskapet har 10 medlemer med varamedlemer, fordelt med 2 medlemer med varamedlemer frå kvar av kommunane, og med ei røyst for kvar representant. Det enkelte kommunestyre vel sjølv sine representantar, og valet fylgjer den kommunale valperioden. Representantskapet vel sjølv leiar og nestleiar for to år om gongen.

Representantskapet:

Steinar Kyrvestad, leder
Jon Rolf Nes, nestleder
Kay Jeisklid, medlem
Knut Hagen, medlem
Leiv Rygg, medlem
Vidar Frøysnes, medlem
Bjørn Alfred Ropstad, medlem
Lars Reidar Vasland, medlem
Gro Anita Mykjåland, medlem
Stein Albert Reisænen, medlem

Årsrapporter

Årsmelding 2017Årsberetning 2017.pdf

Årsmelding 2016Årsberetning 2016.pdf